Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Rada Duszpasterska

Protokół
z wyborów do Rady Duszpasterskiej
przy parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju
Krynica 22 października 2017

Zgodnie z zaleceniem Księdza Andrzeja Jeża - biskupa tarnowskiego, dnia 15 października 2017 roku odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju. Oto ich przebieg.
W niedzielę 24 września 2017 roku, na wszystkich mszach świętych, podczas ogłoszeń duszpasterskich, zapowiedziano wybory prosząc o zgłaszanie kandydatów. Należało podać imię i nazwisko kandydata oraz jego adres. Zgłoszenia można było składać zarówno w zakrystii kościoła jak i w kancelarii parafialnej. Przez dwa tygodnie zgłoszono 6 kandydatów.
Następnie, w niedzielę 8 października 2017 roku nazwiska zgłoszonych kandydatów zostały podane do wiadomości parafian.
W niedzielę 15 października odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Wierni dokonywali wyboru po każdej Mszy Świętej, zaznaczając na specjalnych kartach nazwiska jednego lub dwóch kandydatów. Kartki wrzucano do specjalnej urny, która umieszczona była w kościele w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa (w kaplicy Adoracji).

W poniedziałek, zebrała się komisja skrutacyjna w składzie:
Ks. Bogusław Skotarek – proboszcz parafii
Ks. Ryszard Hebda – penitencjarz
Ks. Tomasz Jamróz - protokolant
Ks. Przemysław Gabik – wikariusz

Po przeliczeniu głosów, w liczbie 376, w wyniku wyborów, członkami Rady Duszpasterskiej naszej parafii zostali:
1. Z wyboru:
• Joanna Lichoń
• Halina Pajda
• Grażyna Podobińska
• Dagmara Tyliszczak
• Antoni Głąb
• Piotr Kiełbasa
• Robert Rypel
2. Z urzędu:
• Ks. Tomasz Jamróz
• Stanisława Szarek
• Elżbieta Skrabska
• Beata Bańka
• Kazimierz Badowski
• Siostra Barbara Gawełda
• Siostra Agata Kozak
3. Z nominacji księdza proboszcza:
• Alina Stabrawa
• Mieczysława Cycoń
• Judyta Zięba
• Jan Boligłowa.

Na tym protokół zakończono.

         Krynica-Zdrój  2017-10-24

 

Rada Duszpasterska - informacje ogólne

Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które mają kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem i zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej z 15.09.1992 r. zatwierdzony przez Ks. Ordynariusza Józefa Życińskiego. Utworzenie parafialnej rady duszpasterskiej nie jest pozostawione do decyzji proboszcza, lecz jest wymogiem prawa partykularnego. Trzeba dodać, że wymóg ten wypływa z kryterium "użyteczności", o którym mówi się w § 1 kan. 536 KPK odnośnie do podjęcia przez Biskupa Ordynariusza decyzji o utworzeniu rad duszpasterskich w parafiach. Od 1992 r. Parafialna Rada Duszpasterska stała się więc strukturą obecną w znacznej części parafii naszej diecezji. Zresztą w wielu parafiach organizm ten istniał i funkcjonował już wcześniej, znajdując swoje uzasadnienie teologiczne w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w dokumentach posoborowych, zaś praktyczne normy działania w wytycznych w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zawartym w IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Ustanowienie parafialnych rad duszpasterskich, jako obligatoryjnych w całej diecezji, było więc dla wielu parafii nowym impulsem dla owocniejszego funkcjonowania tej struktury, połączonym z przyjęciem pewnych zmian, jakie wprowadzał Statut z 1992 r.

Instytucja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, dobrze zrozumiana i należycie wykorzystywana w parafii, jest zatem jej ważnym instrumentem kanonicznym, poprzez który proboszcz i cała wspólnota parafialna, każdy z właściwą sobie odpowiedzialnością, uczestniczą w życiu i w misji Kościoła. Parafialna Rada Duszpasterska swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty i równocześnie ją tworzy i animuje w życiu parafii.

Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii - np. najlepszy rozkład nabożeństw dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska jest szansą dla wiernych, którzy ją tworzą. Jest bowiem konkretną strukturą, w której może się realizować współodpowiedzialność świeckich za życie i misję parafii. Nie można mówić o prawdziwej współodpowiedzialności wiernych świeckich, jeśli brakuje możliwości, miejsc i środowisk, w których mogłaby być ona realizowana. Parafialna Rada Duszpasterska stwarza taką szansę, i tak też jest postrzegana przez świeckich. Bardzo często ujawnia się chęć laikatu do zaangażowania, wyrażenia opinii, wniesienia sugestii i propozycji, czyli właśnie udzielenia rady proboszczowi. Wierni świeccy mogą zobaczyć w pracach Rady, że ich głos jest brany pod uwagę, że jest uważnie wysłuchiwany i często podzielany przez proboszcza. Dzięki parafialnej radzie duszpasterskiej realizowany jest postulat Soboru Watykańskiego II, w którym się stwierdza: "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu (ludzie świeccy) mają możność, a niekiedy obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno (...) za pośrednictwem instytucji ustanowionych przez Kościół". Działalność Rady pozwala doświadczyć wiernym świeckim fundamentalnej równości co do godności, jaką posiadają w Kościele, a równocześnie różnorodności darów hierarchicznych i charyzmatycznych, które istnieją tak w parafii jak i w samej radzie. Stąd też ujawnianie przez świeckich swojego zdania winno się zawsze odbywać "w prawdzie, z odwagą i roztropnością".


(opracowano na podstawie artykułów: Ks. Tomasz Rozkrut "Parafialna Rada duszpasterska - struktura i znaczenie instytucji", Ks. Leszek Rojewski "Parafialna Rada duszpasterska: zagrożeniem czy szansą").
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388