Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Rada Duszpasterska

Protokół z wyborów do Rady Duszpasterskiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy - Zdroju

Krynica -Zdrój 18 listopada 2012

Zgodnie z zaleceniem Księdza Andrzeja Jeża - Biskupa tarnowskiego, dnia 18 listopada 2012 roku odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej parafii Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju. Oto ich przebieg.

W niedzielę 28 października 2012 roku, na wszystkich mszach świętych, podczas ogłoszeń duszpasterskich, zapowiedziano wybory prosząc o zgłaszanie kandydatów. Należało podać imię i nazwisko kandydata oraz jego adres. Zgłoszenia można było składać zarówno w zakrystii kościoła jak i w kancelarii parafialnej. Przez 3 tygodnie zgłoszono 12 kandydatów.

W sobotę 10 listopada zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów. Ich nazwiska zostały podane do wiadomości parafian.

Następnie, w niedzielę 18 listopada odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej naszej parafii. Wierni dokonywali wyboru po każdej mszy świętej. Kartki wrzucano do specjalnej urny, która umieszczona była w kościele - w kaplicy Wieczystej Adoracji. Po ostatniej mszy świętej, zebrała się komisja skrutacyjna w składzie:

ks. Bogusław Skotarek – proboszcz parafii

ks. Ryszard Hebda – ks. Senior parafii a zarazem Penitencjarz

ks. Andrzej Faron - katecheta

Po przeliczeniu głosów, w liczbie 462, w wyniku wyborów, członkami Rady Duszpasterskiej naszej parafii zostali:

Z wyboru:

Władysław Sady, Badowski Kazimierz, Głąb Antoni, Pajda Halina, Zięba Judyta, Podobińska Grażyna, Rypel Robert, Boligłowa Jan, Oleksy Andrzej, Pierzchała Teresa, Skrabska Elżbieta, Spólnik Kazimierz

Z urzędu:

Ks. Ryszard Hebda – Senior oraz Penitencjarz w parafii

Stanisława Szarek – prezes Poradni Rodzinnej

Siostra Barbara Gawenda – Służebniczka Starowiejska, organistka

Wojciech Pulit – kościelny

Z nominacji księdza proboszcza:

Stabrawa Alina, Cycoń Mieczysława, Pierz Władysław

Krynica-Zdrój 2012-11-18

 

Rada Duszpasterska - informacje ogólne

Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które mają kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, między duchowieństwem i zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej z 15.09.1992 r. zatwierdzony przez Ks. Ordynariusza Józefa Życińskiego. Utworzenie parafialnej rady duszpasterskiej nie jest pozostawione do decyzji proboszcza, lecz jest wymogiem prawa partykularnego. Trzeba dodać, że wymóg ten wypływa z kryterium "użyteczności", o którym mówi się w § 1 kan. 536 KPK odnośnie do podjęcia przez Biskupa Ordynariusza decyzji o utworzeniu rad duszpasterskich w parafiach. Od 1992 r. Parafialna Rada Duszpasterska stała się więc strukturą obecną w znacznej części parafii naszej diecezji. Zresztą w wielu parafiach organizm ten istniał i funkcjonował już wcześniej, znajdując swoje uzasadnienie teologiczne w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, w dokumentach posoborowych, zaś praktyczne normy działania w wytycznych w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz w Statucie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zawartym w IV Synodzie Diecezji Tarnowskiej. Ustanowienie parafialnych rad duszpasterskich, jako obligatoryjnych w całej diecezji, było więc dla wielu parafii nowym impulsem dla owocniejszego funkcjonowania tej struktury, połączonym z przyjęciem pewnych zmian, jakie wprowadzał Statut z 1992 r.

Instytucja Parafialnej Rady Duszpasterskiej, dobrze zrozumiana i należycie wykorzystywana w parafii, jest zatem jej ważnym instrumentem kanonicznym, poprzez który proboszcz i cała wspólnota parafialna, każdy z właściwą sobie odpowiedzialnością, uczestniczą w życiu i w misji Kościoła. Parafialna Rada Duszpasterska swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty i równocześnie ją tworzy i animuje w życiu parafii.

Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii - np. najlepszy rozkład nabożeństw dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

Parafialna Rada Duszpasterska jest szansą dla wiernych, którzy ją tworzą. Jest bowiem konkretną strukturą, w której może się realizować współodpowiedzialność świeckich za życie i misję parafii. Nie można mówić o prawdziwej współodpowiedzialności wiernych świeckich, jeśli brakuje możliwości, miejsc i środowisk, w których mogłaby być ona realizowana. Parafialna Rada Duszpasterska stwarza taką szansę, i tak też jest postrzegana przez świeckich. Bardzo często ujawnia się chęć laikatu do zaangażowania, wyrażenia opinii, wniesienia sugestii i propozycji, czyli właśnie udzielenia rady proboszczowi. Wierni świeccy mogą zobaczyć w pracach Rady, że ich głos jest brany pod uwagę, że jest uważnie wysłuchiwany i często podzielany przez proboszcza. Dzięki parafialnej radzie duszpasterskiej realizowany jest postulat Soboru Watykańskiego II, w którym się stwierdza: "Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu (ludzie świeccy) mają możność, a niekiedy obowiązek ujawniania swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno (...) za pośrednictwem instytucji ustanowionych przez Kościół". Działalność Rady pozwala doświadczyć wiernym świeckim fundamentalnej równości co do godności, jaką posiadają w Kościele, a równocześnie różnorodności darów hierarchicznych i charyzmatycznych, które istnieją tak w parafii jak i w samej radzie. Stąd też ujawnianie przez świeckich swojego zdania winno się zawsze odbywać "w prawdzie, z odwagą i roztropnością".


(opracowano na podstawie artykułów: Ks. Tomasz Rozkrut "Parafialna Rada duszpasterska - struktura i znaczenie instytucji", Ks. Leszek Rojewski "Parafialna Rada duszpasterska: zagrożeniem czy szansą").
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388