Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu).


Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania przynosząc ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

Podczas zapisu należy również podać takie informacje:

– dane personalne rodziców – imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, datę ślubu kościelnego,

– dane personalne rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

W przypadku chrzestnego mieszkającego poza terenem naszej parafii należy przynieść zaświadczenie z parafii pochodzenia danej osoby o tym, że dana osoba jest praktykującym katolikiem.


Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon 874) do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

– został wskazany przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, gdy zaś ich nie ma, przez proboszcza lub szafarza, a przy tym jest zdatny i ma intencję pełnienia tej funkcji;

– ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek lub proboszcz albo szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna przemawia za dopuszczeniem wyjątku;

– jest katolikiem, przyjął już bierzmowanie i sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma podjąć;

– nie jest związany żadną karą kanoniczną, wymierzoną lub deklarowaną zgodnie z prawem;

– nie jest ani ojcem, ani matką przyjmującego chrzest.